O nás

Členové oddílu

Běžecký oddíl
Richard Pleticha
Jiří Vlasák
Miroslav Šimána
Martin Vysoudil
Daniel Tudor

Psovodi
Radek Holý

Vedení SKPM Kadaň

Předseda klubu
Bc. Jiří Vlasák

Místopředseda klubu
Richard Pleticha

S t a n o v y

sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění platných právních předpisů SK Městská policie Kadaň.

Čl. I.
Název a sídlo sdružení
Sdružení má název: SK Městská policie Kadaň (dále jen „sportovní klub“).
Sídlo sportovního klubu je na adrese Chomutovská 1254, Kadaň 43201.
 
Čl. II.
Cíl činnosti
Cílem činnosti sportovního klubu je přispívat k upevňování zdraví, zvyšování fyzické zdatnosti i psychické odolnosti zejména strážníků Městské policie Kadaň, eventuálně dalších členů sportovního klubu.
Sportovní klub organizuje a zabezpečuje sportovní, turistické, rekreační, případně i kulturní vyžití všech svých členů v rámci sportovních oddílů zřízených v jeho rámci.
Sportovní klub vyvíjí činnost jak na úrovni všestranné a rekreační tělesné výchovy, tak na úrovni sportovní reprezentace Městské policie Kadaň vůči dalším organizacím a sdružením, včetně zahraničních sportovních partnerů.
 
Čl. III.
Orgány sportovního klubu
Orgány sportovního klubu jsou:
– valná hromada
– výkonný výbor.
 
Čl. IV.
Valná hromada
Nejvyšším orgánem sportovního klubu je valná hromada.
Valná hromada je svolávána výkonným výborem minimálně jednou ročně, a to vždy nejpozději do 30.3. každého kalendářního roku. Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být vyvěšena v sídle sportovního klubu minimálně jeden měsíc přede dnem konání valné hromady a minimálně musí obsahovat termín, hodinu a místo konání valné hromady a program valné hromady.
Jednání valné hromady řídí předseda výkonného výboru sportovního klubu, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, či jiný pověřený člen výkonného výboru (předsedající valné hromady).
Valná hromada je tvořena všemi členy sportovního klubu staršími 18 let, každý člen starší 18 let má jeden hlas.
Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sportovního klubu starších 18 let. Usnesení valná hromada přijímá nadpoloviční většinou členů přítomných na valné hromadě.
Výkonný výbor je dále povinen valnou hromadu svolat do 60 dnů, ode dne kdy o to písemnou formou požádá minimálně 10% členů sportovního klubu starších 18 let, kteří musí žádost podepsat a také musí sdělit program valné hromady.
Valná hromada rozhoduje výlučně v těchto otázkách:
– volí a odvolává členy výkonného výboru sportovního klubu
– stanovuje členské příspěvky
– schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření sportovního klubu za předchozí kalendářní rok
– schvaluje plán akcí sportovního klubu na příslušný kalendářní rok
– rozhoduje o jednotlivých výdajích sportovního klubu přesahujících částku 10 000 Kč na jednotlivý výdaj
– rozhoduje o případném sloučení sportovního klubu s jiným sdružením
– rozhoduje o zániku sdružení a stanovení likvidátora
– rozhoduje o změnách stanov sportovního klubu
– rozhoduje o všech otázkách týkajících se sportovního klubu, které si k rozhodování vyhradí.
Valná hromada hlasuje veřejně, předsedající valné hromady sčítá hlasy.
Předsedající valné hromady je povinen zajistit provedení zápisu o průběhu valné hromady, když provedením zápisu pověří jiného člena výkonného výboru, eventuálně jiného člena sportovního klubu. Zápis podepisuje ten, kdo zápis provedl a předsedající valné hromady. Zápis musí obsahovat všechna usnesení, která valná hromada schválila, a všechny otázky, které valná hromada projednávala, dále pak musí obsahovat seznam členů sportovního klubu přítomných na valné hromadě s jejich podpisy – prezenční listina.
 
Čl. V.
Výkonný výbor
Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem sportovního klubu.
Výkonný výbor je minimálně tří a maximálně devíti členný. Konkrétní počet členů výkonného výboru stanovuje pro příslušné funkční období valná hromada.
Funkční období výboru je 2 roky. Na svém prvním zasedání nově zvolený výkonný výbor zvolí předsedu a místopředsedu výkonného výboru. První zasedání výkonného výboru svolává jeho nejstarší člen, a to nejpozději do 10 dnů od zvolení členů výkonného výboru. Člen výboru, který je volen v průběhu funkčního období výkonného za odstoupivšího člena výkonného výboru, je volen pouze na období od jeho zvolení za člena výboru do konce funkčního období původního člena výboru.
Za výbor, a tedy i za sportovní klub jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.
Výbor rozhoduje ve všech věcech, které nepatří do výlučné pravomoci valné hromady nebo pokud si valná hromada v určitých věcech rozhodování nevyhradí.
Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:
– rozhoduje o přijetí za člena sportovního klubu a o jeho vyloučení
– svolává valnou hromadu sportovního klubu
– připravuje zprávu o činnosti a hospodaření sportovního klubu za každý kalendářní rok
– připravuje plán akcí na každý kalendářní rok
– rozhoduje o provozních, ekonomických a investičních otázkách sportovního klubu, pokud nepatří do působnosti valné hromady
– odpovídá za dodržování právních předpisů při činnosti sportovního klubu
– spolupracuje s příslušnými orgány a organizacemi, které mají vztah k tělesné výchově a sportu
– rozhoduje o zřízení či zániku sportovních oddílů a volí jejich předsedy, kteří odpovídají za jejich sportovní činnost
– zajišťuje jednání valné hromady.
Výkonný výbor svolává jeho předseda minimálně čtyřikrát ročně. Výkonný výbor svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný pověřený člen výkonného výboru. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů výboru, když každý člen výboru má jeden hlas.
Z jednání výkonného výboru pořizuje jeho předseda, případně jiný člen, který ho svolal, zápis, který musí obsahovat datum a místo konání, seznam přítomných členů, přijatá rozhodnutí, případné námitky členů výboru, eventuální další důležité skutečnosti.
Členem výkonného výboru může být zvolen pouze člen sportovního klubu, který je starší 18 let.
Člen výboru může být odvolán bez uvedení důvodu valnou hromadou i v průběhu funkčního období, či může ze své funkce odstoupit, a to písemným přípisem doručeným kterémukoliv ze členů výkonného výboru. Za odstoupivšího či odvolaného člena výkonného výboru provede valná hromada volbu nového člena.
 
Čl. VI.
Členství ve sportovním klubu
Členy sportovního klubu mohou být jak strážníci Městské policie Kadaň, tak další osoby, a to bez omezení věku.
Každá osoba, která se uchází o členství ve sportovním klubu, musí podat písemnou přihlášku za člena sportovního klubu k rukám kteréhokoliv člena výkonného výboru sportovního klubu, která musí obsahovat jméno, narození, bydliště a sdělení, že osoba žádá o přijetí za člena sportovního klubu. Pokud má zájem o členství ve sportovním klubu osoba mladší 15 let, přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem této osoby a na přihlášce musí být uvedeno také jméno, datum narození, bydliště a telefonní spojení tohoto zákonného zástupce.
O přijetí za člena sportovního klubu rozhoduje výkonný výbor sportovního klubu na základě podané přihlášky, a to nejpozději do 60 dnů od jejího podání. Na přijetí za člena sportovního klubu není právní nárok. O výsledku rozhodování musí být osoba, která přihlášku podala, vyrozuměna do 15 dnů od rozhodnutí výkonného výboru.
Písemné přihlášky jsou výkonným výborem evidovány a výkonný výbor vede evidenci členů sportovního klubu, kde u každé osoby, která je přijata za člena eviduje jméno, datum narození, bydliště, datum vzniku členství (tj. den rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena sdružení), datum zániku členství, plnění povinnosti zaplatit členský příspěvek na každý kalendářní rok a případně další skutečnosti týkající se člena sportovního klubu.
Každý člen sdružení je povinen platit každoročně vždy nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku členský příspěvek ve výši, která je stanovena valnou hromadou sportovního klubu. Výše příspěvku může být různá s ohledem na věk členů sdružení. Výše příspěvku je stanovena vždy za celý kalendářní rok. Pokud se osoba stane členem sportovního klubu v průběhu kalendářního roku, je povinna členský příspěvek zaplatiti do 30 dnů od oznámení o přijetí za člena sportovního klubu.
Členství ve sportovním klubu zaniká na základě písemného sdělení o vystoupení člena ze sportovního klubu, které je členem sportovního klubu podepsáno, a to ke dni, kdy je doručeno kterémukoliv členovi výkonného výboru sportovního klubu. Vystoupení člena mladšího 15 let musí být podepsáno zákonným zástupcem tohoto člena.
Dále může členství ve sportovním klubu zaniknout na základě rozhodnutí výkonného výboru sportovního klubu a to z důvodu, že nebyl řádně a včas zaplacen členský příspěvek, či z důvodu, že člen sportovního klubu při činnosti organizované v rámci sportovního klubu poškodil či ohrozil dobré jméno sportovního klubu nebo Městské policie Kadaň. Zánik členství rozhodnutím výkonného výboru musí být vyloučenému členovi oznámen do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí učiněno.
Každý člen sportovního klubu je oprávněn nahlížet do všech listin týkajících se společenství a výkonný výbor je povinen mu to umožnit.
 
Čl. VII.
Sportovní oddíly
Podle potřeb sportovního klubu je výkonný výbor sportovního klubu oprávněn rozhodovat o vzniku jednotlivých sportovních oddílů působících v rámci sportovního klubu.
V čele oddílu stojí předseda, který je volen výkonným výborem a odpovídá za sportovní činnost provozovanou v rámci oddílu.
Sportovní oddíly nemají právní subjektivitu.
 
Čl. VIII.
Zásady hospodaření
Sdružení zabezpečuje svoji činnost z příjmů, které tvoří tyto zdroje:
– členské příspěvky
– příjmy ze sportovní činnosti
– dotace, dary, sponzorské příspěvky
– příjmy z vlastní hospodářské činnosti
– příjmy z reklamní a propagační činnosti
– ostatní příjmy.
O hospodaření sportovního klubu rozhoduje výkonný výbor. O jednotlivých výdajích či jednotlivých úkonech v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč rozhoduje valná hromada a dále valná hromada rozhoduje o jednotlivých otázkách hospodaření sportovního klubu, které si k rozhodování vyhradí.
O písemných právních úkonech prováděných v rámci hospodaření platí to, co platí pro učinění právního úkonu za sportovní klub – viz. čl.V. bod 4.
Sportovní klub vede evidenci příjmů a výdajů dle příslušných právních předpisů.
Všechny výdaje učiněné sportovním klubem musí být v souladu s jeho cílem činnosti.
Za účelem plnění cíle činnosti sportovního klubu může sportovní klub nabývat majetek.
 
Čl. IX.
Přechodná ustanovení.
Do svolání první valné hromady a zvolení prvního výkonného výboru sportovního klub plní všechny funkce výkonného výboru přípravný výbor, který také do této doby jedná jménem sdružení. Za tímto účelem si přípravný výbor po provedení registrace sportovního klubu u Ministerstva vnitra České republiky zvolí svého předsedu a místopředsedu a písemné právní úkony musí být podepisovány podle pravidel, která jsou stanovena v čl.V, bod 4.
První valnou hromadu je povinen přípravný výbor svolat nejpozději do 3 měsíců po registraci sportovního klubu.
 
Čl.X.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy jsou základní normou pro činnost sportovního klubu a jejich změny je oprávněna provádět pouze valná hromada.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace SK Městská policie Kadaň – jako právnické osoby podle zákona č. 83 / 1990 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.
 
V Kadani dne 10.10.2008